Liga voor Mensenrechten en La Ligues des Droits de l'Homme over de "Soedan-files" Apache

28 juni 2018

       

De Liga voor Mensenrechten en la Ligue des Droits de l’Homme eisen een onafhankelijk onderzoek nu het online magazine Apache vastgesteld heeft dat het verslag van het Commissariaat -generaal (CGVS) over de gerepatrieerde Soedanese vluchtelingen gebreken vertoont.

Het online Magazine Apache publiceerde op 25 juni j.l. de resultaten van een onderzoek onder de titel “Soedan files”. Hierin wordt de vrees bevestigd die al eerder werd geuit i.v.m. het onderzoek dat werd gevoerd door het CGVS naar de getuigenissen van mishandelingen van Soedanezen die vanuit ons land terug werden gestuurd naar Kartoem. Het rapport van het CGVS blijkt onvolledig en partijdig.

Het journalistiek onderzoek maakt duidelijk dat uit het rapport van het CGVS geloofwaardige elementen werden verwijderd die niet pasten in een vooraf (door wie?) bepaald verhaal en waarbij kleine onnauwkeurigheden werden aangehaald om getuigenissen weg te wuiven die nochtans verdienden ernstig te worden genomen.

De informatie die Apache nu aan het licht brengt is jammer genoeg geen verrassing voor diegenen die het Soedanese dossier van nabij hebben opgevolgd.

Om te kunnen spreken van een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de geloofwaardigheid van beweerde folteringen en onmenselijke en mensonterende behandelingen zijn er internationaal erkende normen, die best worden nageleefd. Dat is hier niet gebeurd. De Belgische regering heeft ervoor gekozen het “onderzoek” toe te vertrouwen aan een “onderzoeksorgaan” dat niet blijkt te beantwoorden aan de vereiste voorwaarden in zake onafhankelijkheid en objectiviteit om zo’n onderzoek in te stellen.

De verzamelde getuigenissen waren niet direct en waren niet gesteund op bijstand van internationale medische e.a. experten, zoals wordt voorgeschreven door het zogenoemde protocol van Istanboel van het Hoog Commissariaat van de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

De VN hebben overigens herhaaldelijk hun onrust geuit over de situatie in Soedan en hebben ter zake een boodschap gestuurd naar de Belgische overheid op 30 november 2017.

Niet minder dan drie instanties van de VN hebben hier hun stem laten horen: de bijzondere rapporteur voor de mensenrechten van migranten, de bijzondere rapporteur voor de folteringen en andere mensonterende bestraffingen en de onafhankelijke expert in zake de toestand van de mensenrechten in Soedan. De regering heeft met die rapporten niet of nauwelijks rekening gehouden.

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits de l’Homme besluiten dat er dringend werk moet worden gemaakt van:

  1. De opstart van een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek m.b.t. het Soedan-dossier, conform de internationale standaarden. Uitstel houdt het risico in dat waardevolle bewijzen verloren gaan.
  2. Het stoppen van elke medewerking met Soedanese overheden, zeker in verband met identificatie van personen, zolang dat onderzoek duurt.
  3. Het niet langer terugsturen van burgers naar Soedan in afwachting van de besluiten van dat onderzoek.
  4. Het instellen van een audit bij het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken om na te gaan in welke mate de principes van de het Verdrag tegen folteringen en van artikel 3 van het EVRM voldoende worden gerespecteerd, gepaard aan het eventueel vastleggen van heldere procedures om dat respect te doen naleven.

De beide Liga’s herinneren eraan dat, naast de vaststelling van ernstige gebreken in het onderzoek van het CGVS en van de politieke verantwoordelijkheid in dat verband, de bescherming van elementaire mensenrechten in het geding is. Het beleid van de regering getuigt hier van een “ondraaglijke lichtheid”.

(Einde persbericht)

---------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, neem contact op met Kati Verstrepen, voorzitter en woordvoerder van de Liga voor Mensenrechten.

‘Mensenrechten zijn de basis van onze rechtstaat en vrije samenleving. De Liga voor Mensenrechten beschermt onze mensenrechten door structurele en incidentele inbreuken aan te klagen en een maatschappelijk draagvlak voor mensenrechten in België te creëren’. Alle informatie over de Liga voor Mensenrechten staat op onze website: https://mensenrechten.be/

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.